กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 กิจกรรมแนะแนว

มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว

มาตรฐานที่  1   รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

มาตรฐานที่   2   มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานที่   3   มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่   4   มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

มาตรฐานช่วงชั้นกิจกรรมแนะแนว

 

มาตรฐานที่ 1 รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

ชั้น ช่วงชั้น ม. 1 – ม. 3

1.    รู้และเข้าใจสาเหตุของความต้องการและปัญหา
• ระบุสาเหตุของความต้องการปัญหาและวิธีการให้ได้สิ่งที่ต้องการและแก้ปัญหาของตนเอง
• ตอบสนองความต้องการ แก้ปัญหาของตนเองอย่างเป็นขั้นตอน

 

2.     ม. 3 ช่วงชั้น ม.1 –  ม.3 แสวงหาเอกลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และเหมาะสมกับตนเอง
• เปรียบเทียบแบบอย่างที่ดีและไม่ดี
• ระบุแบบอย่างที่ตนเองชื่นชมและยึดถือ
• วิเคราะห์และเลือกแบบอย่างที่ดี มีความเหมาะสมกับตนเอง

 

3.      รู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ด้านการเรียนอาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง
• ตรวจสอบความสนใจ ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง
• พัฒนาตนเองในสิ่งที่สนใจ ถนัดและสามารถจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง
• ตระหนักรู้ลักษณะเฉพาะของตนที่สัมพันธ์กับการศึกษา งานและอาชีพ

 

  1. รัก นับถือตนเองและผู้อื่น
    • บอกเจตคติที่ดีของตนเองและผู้อื่น
    • ยอมรับคำยกย่อง ชมเชย และ ซาบซึ้งในความดีงามของตนเองและผู้อื่น

 

มาตรฐานที่  2   มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

 

1       สามารถค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
• รู้จักแสวงหาข้อมูลจากบุคคล/สถานที่/สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น และมีวิธีการหาข้อมูลเฉพาะด้าน
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง

2       สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
• สามารถเลือกใช้ข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการวางแผนการเรียน อาชีพ และการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
• สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 

มาตรฐานที่  3  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

1.      สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
• สามารถวางแผนการเรียน อาชีพและชีวิต ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ
• ปฏิบัติงานตามแผนและรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
• ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการเรียน อาชีพ และชีวิตบอกแนวโน้มของเหตุการณ์สถานการณ์ และผลที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
• ปรับปรุงแผนการเรียน อาชีพและชีวิต
• ร่วมตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

 

มาตรฐานที่  4  มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

1.      เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
• ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
• เคารพความคิดเห็นและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของสังคมด้วยความเต็มใจ

2.      สามารถสื่อสาร ความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
• สามารถแสดงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลในทุกสถานการณ์

3.      สามารถจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
• มีความมั่นคงทางอารมณ์ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
• เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

4.      สามารถทำงานตามบทบาทในฐานะ ผู้นำ และผู้ตามที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
• รู้และแสดงบทบาทการเป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดี

**********

Advertisements

เกี่ยวกับ sukjuhong

อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s